Przychody Realu Madryt w sezonie 2015/16 są wyższe niż w poprzedniej kampanii

Embed from Getty Images

Saldo pieniężne wyniosło 211,5 milionów euro, a dług netto zmniejszył się o 108,9 milionów euro osiągając obecnie -13,1 milionów euro.

Miliony w euro € 2014/15 2015/16  Zmiana

Przychody (przed wynikiem zbycia środków trwałych) 577.7 620.1 +7.4%

EBITDA (przed wynikiem zbycia środków trwałych) 135.0 163.2 +20.9%

Dochód/strata przed opodatkowaniem 55.9 43.3 -22.5%

Dochód/strata netto 42.0 30.3 -27.9%

Wartość netto na dzień 30 czerwca 412.1 442.2 +30.1
Płynne aktywa na dzień 30 czerwca 108.9 211.5 +102.6
Dług netto na dzień 30 czerwca 95.8 -13.1 -108.9

Stosunek długu/zysku operacyjnego 0.5x 0.0x      –

Stosunek długu/wartości netto 0.2x 0.0x      –

Skuteczność kosztów zatrudnienia/stosunek dochodów 50.1% 49.5%     –

Zarząd Realu Madryt postanowił zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 23 października 2016 roku. Zostaną przedstawione na nim wyniki z sezonu 2015/16, które zostają przedłożone w następujący sposób:

Przychody operacyjne za rok obrotowy 2015/16, bez uwzględnienia zysków kapitałowych w wyniku transferów zawodników, wyniosły 620,1 milionów euro, czyli o 7,4% większą wartość w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego.

Wynik operacyjny przed spłatami i transferami zawodników wzrósł do 162,3 miliona euro, co jest najwyższym wynikiem osiągniętym przez klub w historii. Jest o 20,9% wyższy w porównaniu do ubiegłego roku obrotowego.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 43,3 miliona euro, co jest wynikiem o 22,5% mniejszym w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego. Po dodaniu zysku netto (po opodatkowaniu), czyli 30,3 milionów euro, zysk netto wzrósł do 442,2 milionów euro.

Saldo pieniężne wzrosło o 102,6 milionów euro i osiągnęło wynik 211,5 milionów euro. Spowodowane jest to dzięki wyższemu przepływowi środków generowanych przez operacje i ograniczenia dotyczące inwestycji.

W wyniku wzrostów aktywów płynnych i zmniejszenia sald wierzycieli przez inwestycje, zadłużenie netto spadło aż o 108,9 milionów euro i wynosi obecnie -13,1 milionów euro, co w rzeczywistości oznacza, że nie ma długu, a jest płynność netto. Dlatego też wskaźniki EBITDA i wartości netto zostały zredukowane do zera. Pokazuje to maksymalną pozycję wypłacalnoś